คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ยุทธนา นันทิวัธวิภา ภาษาไทย 11/07/2532 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ ภาษาไทย 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์ ภาษาไทย 29/06/2535 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์สมิง จารย์คุณ ภาษาไทย 03/03/2551 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ปัณณวรรณ วาจางาม ภาษาไทย 01/09/2526 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา ภาษาไทย 18/03/2536 ปฏิบัติงาน -
-