คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิตฐิตา นาคเกษม ภาษาไทย 15/10/2535 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ โอ้โลม ภาษาไทย 26/06/2530 ปฏิบัติงาน -
-