คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สุรีพร นวลนิ่ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 01/03/2549 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์ศรีสุดา สรนันต์ศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21/08/2539 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ฉัตรชัย รักถิ่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ 03/08/2541 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์อรสา พัสดุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20/03/2560 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์กุลชยา พงษ์แสวง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 01/06/2530 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์ธวัชชัย สารวงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 09/12/2542 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 01/11/2538 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์มนรดา ศิริมงคล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 01/10/2558 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์ชนาเนตร อรรถยุกติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 02/05/2548 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์สถิระ ชัยชนะกลาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 28/06/2547 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์ชาญวิทย์ มุสิกะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10/01/2543 ปฏิบัติงาน - 08/06/2552
-
13 อาจารย์สิริอร นุชผดุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 01/06/2553 ปฏิบัติงาน -
-
14 อาจารย์นิลุบล บุตรไชย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16/05/2561 ปฏิบัติงาน -
-