คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ชลธิรา สารวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 07/02/2549 ปฏิบัติงาน - 15/11/2552
-
2 อาจารย์กฤษณ์ สงวนพวก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18/02/2556 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ปรวัล นาคแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 01/12/2554 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์กฤติกา นรจิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20/05/2556 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์สุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 03/10/2554 ลาศึกษาต่อ -
-