คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ณรงค์ พูนพจน์มาศ วิศวกรรมสำรวจ 02/08/2539 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์วรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ วิศวกรรมสำรวจ 27/12/2538 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ วิศวกรรมสำรวจ 02/09/2540 ปฏิบัติงาน -
-