คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องไกล สรโยธิน วิศวกรรมสำรวจ 13/05/2542 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ โอฬารสุวรรณชัย วิศวกรรมสำรวจ 26/05/2529 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย วิศวกรรมสำรวจ 14/06/2537 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกศักดิ์ ซื่อธานุวงศ์ วิศวกรรมสำรวจ 02/08/2539 ปฏิบัติงาน -
-