คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์เจริญรัตน์ จรัสรัชวานิช วิศวกรรมสิ่งทอ 07/07/2540 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์ศิริอร วณิชโชตยานนท์ วิศวกรรมสิ่งทอ 17/08/2541 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์พรชัย ตุลพิจิตร วิศวกรรมสิ่งทอ 31/05/2531 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์สมเกียรติ อุรุเศรษฐานนท์ วิศวกรรมสิ่งทอ 08/08/2539 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ วิศวกรรมสิ่งทอ 18/08/2535 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์ศักดา ปรีชาวัฒนสกุล วิศวกรรมสิ่งทอ 01/03/2547 ปฏิบัติงาน -
-