คณะวิศวกรรมศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ยุทธนา จงเจริญ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 03/02/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์อนุสรณ์ สาธุเสน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 04/06/2539 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์วุฒิชัย วิจิตรกุลสวัสดิ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 01/10/2558 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16/02/2550 ปฏิบัติงาน - 30/06/2554
-
5 อาจารย์นภัสดล สิงหะตา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 04/06/2562 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 12/06/2535 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์สุทธี ทับทองดี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 24/07/2540 ปฏิบัติงาน -
-
8 รองศาสตราจารย์พีรศักดิ์ จันทร์งาม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 11/03/2545 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์กวีวัชร์ ทัติวงษ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22/05/2562 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18/11/2534 ปฏิบัติงาน -
-
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ก้อนแพง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 07/12/2547 ปฏิบัติงาน - 20/05/2555
-
12 อาจารย์กมล ทาใบยา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 01/06/2552 ปฏิบัติงาน -
-
13 อาจารย์ธนัยรัตน์ มาต๊ะ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16/02/2560 ปฏิบัติงาน -
-
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 04/07/2540 ปฏิบัติงาน - 01/06/2552
-
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ แสงแก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18/08/2541 ลาศึกษาต่อ - 20/10/2548
-
16 อาจารย์เสรี คงเจริญสุข วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 01/02/2551 ลาศึกษาต่อ -
-
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ โสภิณ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18/01/2538 ลาศึกษาต่อ - 01/11/2553
-
18 อาจารย์อดิศร ศิริคำ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 01/06/2550 ลาศึกษาต่อ -
-