คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ยุทธนา จงเจริญ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 03/02/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16/02/2550 ปฏิบัติงาน - 30/06/2554
-
3 อาจารย์อนุสรณ์ สาธุเสน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 04/06/2539 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์กมล ทาใบยา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 01/06/2552 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์กวีวัชร์ ทัติวงษ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22/05/2562 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์สุทธี ทับทองดี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 24/07/2540 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์ธนัยรัตน์ มาต๊ะ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16/02/2560 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18/11/2534 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์วุฒิชัย วิจิตรกุลสวัสดิ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 01/10/2558 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์นภัสดล สิงหะตา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 04/06/2562 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์เสรี คงเจริญสุข วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 01/02/2551 ลาศึกษาต่อ -
-
12 อาจารย์อดิศร ศิริคำ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 01/06/2550 ลาศึกษาต่อ -
-