คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 04/07/2540 ปฏิบัติงาน - 01/06/2552
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ก้อนแพง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 07/12/2547 ปฏิบัติงาน - 20/05/2555
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 12/06/2535 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ แสงแก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18/08/2541 ลาศึกษาต่อ - 20/10/2548
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ โสภิณ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18/01/2538 ลาศึกษาต่อ - 01/11/2553
-