คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์อนุวิทย์ สนศิริ วิศวกรรมอุตสาหการ 29/06/2541 ปฏิบัติงาน - 01/06/2555
-
2 อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ วิศวกรรมอุตสาหการ 01/10/2556 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ปราโมทย์ พลิคามิน วิศวกรรมอุตสาหการ 17/06/2528 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์อัญชลี อินคำปา วิศวกรรมอุตสาหการ 02/10/2560 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์วรวีร์ ปัญญาคำ วิศวกรรมอุตสาหการ 01/02/2559 ลาศึกษาต่อ -
-