คณะวิศวกรรมศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ชาติสยาม ธรรมจินดา วิศวกรรมเคมี 09/09/2542 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมทิพย์ ปราบพาล (ต้นทับทิมทอง) วิศวกรรมเคมี 14/08/2532 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์รัตนาภร ยวงสวัสดิ์ วิศวกรรมเคมี 20/04/2554 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ วิศวกรรมเคมี 01/11/2547 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์สุรัตน์ บุญพึ่ง วิศวกรรมเคมี 26/05/2529 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์กาญจนา ลือพงษ์ วิศวกรรมเคมี 17/05/2542 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ วิศวกรรมเคมี 04/06/2542 ปฏิบัติงาน -
-
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น วิศวกรรมเคมี 04/04/2544 ปฏิบัติงาน -
-
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศลักษณ์ แก้ววิมล วิศวกรรมเคมี 08/09/2554 ปฏิบัติงาน -
-