คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ชาติสยาม ธรรมจินดา วิศวกรรมเคมี 09/09/2542 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์กาญจนา ลือพงษ์ วิศวกรรมเคมี 17/05/2542 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์รัตนาภร ยวงสวัสดิ์ วิศวกรรมเคมี 20/04/2554 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์สุรัตน์ บุญพึ่ง วิศวกรรมเคมี 26/05/2529 ปฏิบัติงาน -
-