คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ วิศวกรรมเคมี 04/06/2542 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น วิศวกรรมเคมี 04/04/2544 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมทิพย์ ปราบพาล (ต้นทับทิมทอง) วิศวกรรมเคมี 14/08/2532 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ วิศวกรรมเคมี 01/11/2547 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศลักษณ์ แก้ววิมล วิศวกรรมเคมี 08/09/2554 ปฏิบัติงาน -
-