คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี บุญเรือง วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 13/09/2536 ปฏิบัติงาน - 25/10/2553
-
2 รองศาสตราจารย์บุญศรี คู่สุขธรรม วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 16/06/2532 ปฏิบัติงาน -
-
3 รองศาสตราจารย์ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 03/08/2552 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ สุรกุล วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 01/06/2530 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์สมชาย อุดร วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 07/07/2540 ปฏิบัติงาน - 09/06/2551
-
6 รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 25/01/2533 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองทิพย์ ปานบำรุง วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 03/06/2528 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์เอกตินัย จันทร์ศรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-