คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์เอกตินัย จันทร์ศรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์สมชาย อุดร วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 07/07/2540 ปฏิบัติงาน - 09/06/2551
-