คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี บุญเรือง วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 13/09/2536 ปฏิบัติงาน - 25/10/2553
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองทิพย์ ปานบำรุง วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 03/06/2528 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ สุรกุล วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 01/06/2530 ปฏิบัติงาน -
-