คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 25/01/2533 ปฏิบัติงาน -
-
2 รองศาสตราจารย์ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 03/08/2552 ปฏิบัติงาน -
-
3 รองศาสตราจารย์บุญศรี คู่สุขธรรม วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 16/06/2532 ปฏิบัติงาน -
-