คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน วิศวกรรมเครื่องกล 03/12/2550 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์อิศกฤตา โลหพรหม วิศวกรรมเครื่องกล 11/07/2559 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ชนิดา ป้อมเสน วิศวกรรมเครื่องกล 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย วิศวกรรมเครื่องกล 14/02/2556 ปฏิบัติงาน -
-