คณะวิศวกรรมศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์วุฒิชัย วิสารทวิศิษฏ์ วิศวกรรมโยธา 24/08/2541 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์วันดี พูนพจน์มาศ วิศวกรรมโยธา 06/08/2539 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์เซาฟีร์ ดือราแม วิศวกรรมโยธา 22/05/2562 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล เดชะดนุวงศ์ วิศวกรรมโยธา 17/06/2528 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ณัฐพงษ์ ศรีสุภะ วิศวกรรมโยธา 14/07/2537 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์ชำนาญ น้อยพิทักษ์ วิศวกรรมโยธา 07/08/2539 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมมา เจียรธราวานิช วิศวกรรมโยธา 03/05/2553 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์อภัย เบ็ญจพงศ์ วิศวกรรมโยธา 02/06/2558 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์ปฏิภาณ จันทรวิชิต วิศวกรรมโยธา 19/07/2542 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์ยุทธนา แก้วคำแจ้ง วิศวกรรมโยธา 06/02/2544 ปฏิบัติงาน -
-
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน วิศวกรรมโยธา 03/12/2541 ปฏิบัติงาน -
-
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร ทวนนวรัตน์ วิศวกรรมโยธา 02/09/2540 ปฏิบัติงาน -
-
13 อาจารย์รัตนศักดิ์ หงษ์ทอง วิศวกรรมโยธา 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
14 อาจารย์ธีระพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา วิศวกรรมโยธา 18/06/2528 ปฏิบัติงาน -
-
15 อาจารย์พิน พรหมมา วิศวกรรมโยธา 21/09/2533 ปฏิบัติงาน -
-
16 อาจารย์ชนินทร์ สุวพรหม วิศวกรรมโยธา 01/11/2544 ปฏิบัติงาน -
-