คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน วิศวกรรมโยธา 03/12/2541 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล เดชะดนุวงศ์ วิศวกรรมโยธา 17/06/2528 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมมา เจียรธราวานิช วิศวกรรมโยธา 03/05/2553 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร ทวนนวรัตน์ วิศวกรรมโยธา 02/09/2540 ปฏิบัติงาน -
-