คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สรรธพล คุ้มทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 28/08/2545 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์สุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า 01/10/2556 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์บุญช่วย เจริญผล วิศวกรรมไฟฟ้า 21/11/2537 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์วินัย เมธาวิทิต วิศวกรรมไฟฟ้า 09/12/2539 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ทองเพียร พรมบุตร วิศวกรรมไฟฟ้า 01/07/2562 ปฏิบัติงาน -
-