คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า 22/05/2532 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายชล ชุดเจือจีน วิศวกรรมไฟฟ้า 20/03/2549 ปฏิบัติงาน - 05/11/2550
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล อนุสุเรนทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 28/01/2543 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า 03/07/2538 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร วิศวกรรมไฟฟ้า 30/09/2534 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข วิศวกรรมไฟฟ้า 01/06/2550 ปฏิบัติงาน - 01/11/2554
-