คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 รองศาสตราจารย์ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย วิศวกรรมไฟฟ้า 30/09/2534 ปฏิบัติงาน -
-