คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์เสน่ห์ สำเภาเงิน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 04/06/2562 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์โสภา หนูแดง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 21/06/2536 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยมิตร แสวงมงคล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 23/05/2528 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์สมชาย ดิษฐาภรณ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 09/06/2538 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช กลิ่นพิกุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01/07/2545 ปฏิบัติงาน - 06/11/2549
-
6 อาจารย์อรัญ มะลิทอง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 19/11/2534 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์วิไลลักษณ์ บินดาร์ (ชูช่วย) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 09/04/2552 ลาศึกษาต่อ -
-