คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช กลิ่นพิกุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01/07/2545 ปฏิบัติงาน - 06/11/2549
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยมิตร แสวงมงคล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 23/05/2528 ปฏิบัติงาน -
-