คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ภาพิมล ประจงพันธ์ อาหารและโภชนาการ 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์สุรีย์รัตน์ เอมพรหม อาหารและโภชนาการ 02/02/2558 ทดลองราชการ -
-
3 อาจารย์ธัชชาจรีย์ มาลา อาหารและโภชนาการ 16/02/2558 ทดลองราชการ -
-
4 อาจารย์นิซุฟยาน นิมะมิง อาหารและโภชนาการ 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ภัทรภร ภควีระชาติ อาหารและโภชนาการ 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์นวพร ถิ่นไทรงาม อาหารและโภชนาการ 11/03/2534 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์อรัญญา อำไพจิตร์ อาหารและโภชนาการ 03/02/2557 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์นริศรา อู่ไทย อาหารและโภชนาการ 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์รชรัตน์ แย้มพวง อาหารและโภชนาการ 01/02/2559 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์ณัฐฐพร สุบรรณมณี อาหารและโภชนาการ 03/02/2557 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์ลลิตา ปานแก้ว อาหารและโภชนาการ 03/02/2557 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์วรพร คำแป้น อาหารและโภชนาการ 01/02/2556 ปฏิบัติงาน -
-
13 อาจารย์จตุพล กิจทวี อาหารและโภชนาการ 03/02/2557 ปฏิบัติงาน -
-
14 อาจารย์ทัพพสาร ใจแก้ว อาหารและโภชนาการ 03/11/2557 ลาศึกษาต่อ -
-
15 อาจารย์นพมาศ พูลเจริญศิลป์ อาหารและโภชนาการ 01/06/2554 ลาศึกษาต่อ - 01/11/2555
-