คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ประนัดฎา พิมสี เคมี 01/09/2548 ปฏิบัติงาน - 30/04/2552
-
2 อาจารย์วันทนา มงคลวิสุทธิ์ เคมี 03/12/2550 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ณิชชาอร ชูเมือง เคมี 01/06/2541 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อยู่สำราญ เคมี 26/05/2546 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์รัฐพล หงส์เกรียงไกร เคมี 07/08/2549 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล วรสิษฐ เคมี 29/08/2531 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษารัตน์ คำทับทิม เคมี 01/06/2541 ปฏิบัติงาน -
-
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร บุญทรง เคมี 24/05/2542 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ เคมี 15/06/2554 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์สุรชัย งามรัตนไพบูลย์ เคมี 01/06/2560 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล เคมี 28/01/2545 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์วินัย อวงพิพัฒน์ เคมี 04/01/2528 ปฏิบัติงาน -
-
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ พรมศิลา เคมี 01/07/2545 ปฏิบัติงาน -
-
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ เคมี 28/05/2541 ปฏิบัติงาน -
-
15 อาจารย์อาทิตยา มีหนองหว้า เคมี 01/10/2558 ปฏิบัติงาน -
-
16 รองศาสตราจารย์ปิยนุช นาคพงศ์ เคมี 01/06/2531 ปฏิบัติงาน -
-
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย เคมี 24/07/2528 ปฏิบัติงาน -
-