คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล วรสิษฐ เคมี 29/08/2531 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ เคมี 28/05/2541 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย เคมี 24/07/2528 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษารัตน์ คำทับทิม เคมี 01/06/2541 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อยู่สำราญ เคมี 26/05/2546 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ พรมศิลา เคมี 01/07/2545 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร บุญทรง เคมี 24/05/2542 ปฏิบัติงาน -
-