คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี ศรีกนก เทคนิคศึกษา 29/06/2527 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี เทคนิคศึกษา 01/02/2559 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์สมใจ หุตะสุขพัฒน์ เทคนิคศึกษา 01/05/2523 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรา พิพัฒน์สันติกุล เทคนิคศึกษา 01/07/2556 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ธารทิพย์ แก้วเจริญ เทคนิคศึกษา 22/05/2562 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์สราณีย์ สุทธิศรีปก เทคนิคศึกษา 30/12/2530 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์หทัยชนก โทสินธิติ (ตีรณวัฒนากูล) เทคนิคศึกษา 17/06/2539 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์สุกิจ ชีรนรวนิชย์ เทคนิคศึกษา 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-