คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สุรวิทย์ นันทการัตน์ เทคโนโลยีการพิมพ์ 25/05/2543 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์อนัญญา ไทยบุญนาค เทคโนโลยีการพิมพ์ 03/04/2549 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์นชพรรณ จั่นทอง เทคโนโลยีการพิมพ์ 04/01/2549 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์ประภาพร ร้อยพรมมา เทคโนโลยีการพิมพ์ 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม เทคโนโลยีการพิมพ์ 08/08/2537 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์สุวรรณา รุ่งเรือง เทคโนโลยีการพิมพ์ 01/02/2555 ปฏิบัติงาน -
-