คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 22/05/2562 ปฏิบัติงาน -
-