คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์พนัสชัย ศรีบำรุง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 02/11/2552 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 04/06/2539 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์สุรเทพ แป้นเกิด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 11/06/2535 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 03/02/2557 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 21/03/2533 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์นรินทร์ จีระนันตสิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 01/04/2552 ลาศึกษาต่อ - 05/06/2555
-