คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ เทคโนโลยีอุตสาหการ 01/02/2554 ปฏิบัติงาน - 01/06/2555
-
2 อาจารย์ทินโน ขวัญดี เทคโนโลยีอุตสาหการ 31/05/2531 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช เทคโนโลยีอุตสาหการ 22/05/2562 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-