คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤดี ผาบสิมมา เทคโนโลยีอุตสาหการ 03/10/2554 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง ฉันทวิทย์ เทคโนโลยีอุตสาหการ 17/07/2538 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาล นาคศุภรังษี เทคโนโลยีอุตสาหการ 25/12/2529 ปฏิบัติงาน -
-