คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์กิตติ จรินทร์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 05/07/2543 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก กาญจนรูจี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 18/11/2534 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 03/06/2539 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ แดงศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 27/07/2530 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์สุริยา สงค์อินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 28/02/2538 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สูนฤต เงินส่งเสริม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 01/02/2538 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย สงวนทรัพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 16/05/2526 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์ธนวรรณ เวียงสีมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 12/10/2541 ลาศึกษาต่อ -
-