คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สุริยา สงค์อินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 28/02/2538 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์กิตติ จรินทร์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 05/07/2543 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ธนวรรณ เวียงสีมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 12/10/2541 ลาศึกษาต่อ -
-