คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 03/06/2539 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย สงวนทรัพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 16/05/2526 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ แดงศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 27/07/2530 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สูนฤต เงินส่งเสริม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 01/02/2538 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก กาญจนรูจี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 18/11/2534 ปฏิบัติงาน -
-