คณะศิลปศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์บุญสม ครึกครืน มนุษยศาสตร์ 16/05/2534 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์ มนุษยศาสตร์ 23/12/2540 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาลัด พุกาธร มนุษยศาสตร์ 11/03/2536 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาภา แจ้งสี มนุษยศาสตร์ 21/04/2532 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์อำไพ แสนหมื่น มนุษยศาสตร์ 28/10/2545 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร มนุษยศาสตร์ 08/08/2540 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ มนุษยศาสตร์ 02/04/2527 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์จันทนา วงศ์หาญ มนุษยศาสตร์ 05/01/2541 ปฏิบัติงาน -
-
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย มนุษยศาสตร์ 01/04/2542 ปฏิบัติงาน -
-
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี มนุษยศาสตร์ 07/10/2534 ลาศึกษาต่อ -
-