คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์บุญสม ครึกครืน มนุษยศาสตร์ 16/05/2534 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์อำไพ แสนหมื่น มนุษยศาสตร์ 28/10/2545 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร มนุษยศาสตร์ 08/08/2540 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์จันทนา วงศ์หาญ มนุษยศาสตร์ 05/01/2541 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์ มนุษยศาสตร์ 23/12/2540 ปฏิบัติงาน -
-