คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาภา แจ้งสี มนุษยศาสตร์ 21/04/2532 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาลัด พุกาธร มนุษยศาสตร์ 11/03/2536 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ มนุษยศาสตร์ 02/04/2527 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย มนุษยศาสตร์ 01/04/2542 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี มนุษยศาสตร์ 07/10/2534 ลาศึกษาต่อ -
-