คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สุธรรม ศิวาวุธ วิศวกรรมอุตสาหการ 14/11/2540 ปฏิบัติงาน - 01/06/2555
-
2 อาจารย์กมลพงค์ แจ่มกมล วิศวกรรมอุตสาหการ 02/08/2553 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ภาณุเดช แสงสีดำ วิศวกรรมอุตสาหการ 01/06/2550 ปฏิบัติงาน - 01/06/2555
-
4 อาจารย์ธีรยุทธ กาญจนแสงทอง วิศวกรรมอุตสาหการ 27/01/2540 ปฏิบัติงาน -
-