คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอรีส มณีสาย วิศวกรรมอุตสาหการ 26/06/2539 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ศรีสัตยกุล วิศวกรรมอุตสาหการ 03/03/2551 ปฏิบัติงาน - 09/06/2554
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกรณ์ เสาร์แดน วิศวกรรมอุตสาหการ 02/07/2555 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ หาญมนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ 03/07/2538 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี วิศวกรรมอุตสาหการ 16/08/2538 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลธรรม เอฬกานนท์ วิศวกรรมอุตสาหการ 11/06/2533 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ วิศวกรรมอุตสาหการ 12/05/2543 ปฏิบัติงาน -
-
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย เภาเนียม วิศวกรรมอุตสาหการ 01/09/2551 ปฏิบัติงาน - 31/03/2554
-