คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สง่า นามวัตร สังคมศาสตร์ 03/06/2556 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์สุเมธ ด้วงจู สังคมศาสตร์ 01/06/2554 ปฏิบัติงาน -
-