คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ สังคมศาสตร์ 07/09/2541 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมนต์ กระแจะจันทร์ สังคมศาสตร์ 07/09/2530 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รินนาศักดิ์ สังคมศาสตร์ 19/05/2546 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร นันทการัตน์ สังคมศาสตร์ 01/06/2543 ปฏิบัติงาน -
-