คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ชานนท์ สาระสุข พัฒนาผลิตภัณฑ์ 03/11/2557 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์ดวงทิพย์ ไข่แก้ว พัฒนาผลิตภัณฑ์ 01/06/2544 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชฎา อิทธิวัฒนพงศ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 16/06/2549 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 01/08/2549 ปฏิบัติงาน - 01/06/2552
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัน จุลยา พัฒนาผลิตภัณฑ์ 09/10/2535 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม พัฒนาผลิตภัณฑ์ 01/02/2554 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทัย ธำรงโชติ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 01/06/2530 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์เวธนี สุรวณิชนิรชร พัฒนาผลิตภัณฑ์ 17/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 05/01/2541 ปฏิบัติงาน -
-
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 01/02/2533 ปฏิบัติงาน -
-