คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชฎา อิทธิวัฒนพงศ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 16/06/2549 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัน จุลยา พัฒนาผลิตภัณฑ์ 09/10/2535 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทัย ธำรงโชติ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 01/06/2530 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 01/02/2533 ปฏิบัติงาน -
-