คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์กิติศาสตร์ กระบวน ความปลอดภัยของอาหาร 02/02/2559 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล ความปลอดภัยของอาหาร 02/02/2552 ปฏิบัติงาน - 18/06/2555
-
3 อาจารย์นฤมล จอมมาก ความปลอดภัยของอาหาร 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์อาฒยา สันตะกุล ความปลอดภัยของอาหาร 01/09/2548 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ความปลอดภัยของอาหาร 06/02/2560 ปฏิบัติงาน -
-