คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ณภัทร ยศยิ่งยง ออกแบบแฟชั่น 02/06/2529 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิทร สอนพรินทร์ ออกแบบแฟชั่น 28/05/2528 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ภัทรา คุ้มเขต ออกแบบแฟชั่น 04/06/2562 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา พงศ์ศุภสมิทธิ์ ออกแบบแฟชั่น 01/06/2548 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล ออกแบบแฟชั่น 02/06/2558 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์วรวิทย์ จันทร์เนย ออกแบบแฟชั่น 29/05/2541 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์กฤษณา คงเลิศยศ ออกแบบแฟชั่น 01/04/2551 ปฏิบัติงาน -
-