คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา พงศ์ศุภสมิทธิ์ ออกแบบแฟชั่น 01/06/2548 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิทร สอนพรินทร์ ออกแบบแฟชั่น 28/05/2528 ปฏิบัติงาน -
-